માનવ ગરીમા યોજના 2021-22

માનવ ગરીમા યોજના 2021-22 હેઠળ સહાય

December 30, 2021 admin 0

માનવ ગરીમા યોજના 2021-22 હેઠળ નાનો ધંધો કે રોજગાર કરવા ઇચ્છુક હોય તેવા ભાઈઓ તથા બહેનોને સ્વરોજગારીના ધંધા- રોજગાર અનુરૂપ કિટ્‍સ આપવામાં આવશે. આ યોજના માટેના […]