નમો ઈ-ટેબ્‍લેટ યોજના

namo-e-tablet-schema નમો ઈ-ટેબ્‍લેટ યોજના દ્વારા રૂ. ૧૦૦૦માં ટેબ્લેટ

August 15, 2021 admin 0

જે વિધાર્થીએ ગુજરાત રાજ્યમાંથી ગુજરાત સેકન્‍ડરી અને હાયર સેકન્‍ડરી એજયુકુશન બોર્ડ અથવા અન્ય ગુજરાત રાજ્ય માન્ય બોર્ડની ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા ઉત્તીર્ણ કરીને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ગુજરાત […]